حامد بدری احمدی

دفتر معماری بوژگان – مهندس بدری احمدی

حامد بدری احمدی یکی از معماران بنام حال حاضر ایران، مدرک کارشناسی ارشد معماری خود را در سال ۱۳۸۴ از دانشگاه شهید بهشتی تهران کسب کرد.
وی دو سال بعد از فارغ التحصیلی، دفتر معماری اختصاصی خود را با نام استودیو معماری بوژگان افتتاح نمود. وی با انتخاب کادری از افراد مجرب پیشرفت استودیو بوژگان را سرعت بخشید.
بوژگان در این سال ها رشدی تدریجی و پله پله و رو به جلو داشته و در ساختمان های مسکونی، اداری، مرمت و بازسازی و تجاری، بناهای فاخری را از خود به جای گذاشته است.
بناهایی که اجرای اکثر آنها مورد تحسین و توجه محافل معماری قرار گرفته اند. بوژگان برخوردی ساده و صریح با هر پروژه دارد و تلاش می کند تا از ظرفیت های هر پروژه با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر آن، نهایت استفاده را بنماید.
دفتر بوژگان محصول همه کسانی است که در آن حضور داشته یا دارند.

با افتخار، مهندس بدری احمدی و دفتر معماری بوژگان در بخش ارائه پیشنهادات معماری پروژه لنکران پاسداران، با گروه ویرا همکاری داشته اند.