ساختمان افرا

ساختمان مسکونی افرا

کارفرما: گروه ویرا – دفتر طراحی معماری: پراگماتیکا، مهندس محبعلی