محمدرضا محبعلی

محمدرضا محبعلی – ویلای لانک

مهندس محمدرضا محبعلی موسس دفتر طراحی معماری پراگماتیکا و کارشناس ارشد معماری از دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد.
در سال 1397 بازسازی ویلای لانک توسط ایشان و در دفتر طراحی پراگماتیکا انجام پذیرفت که در یازدهمین دوره جایزه معماری داخلی ایران مورد تقدیر قرار گرفت.
آنچه در پروژه لانک توسط ایشان دنبال شد، تلاش برای بازتعریف زمینه در یک پروژه بازسازی بود. این موضوع با گسترش حوزه مداخله از حالت صرفا کالبدی به برنامه پروژه، شکل استفاده و سازماندهی فضایی صورت گرفت. اهمیت ارتباط بین فضای داخل و بیرون به شکل دیگری در این بازتعریف تأثیرگذار بود. فاصله گرفتن از نگاه کالبدی صرف به ساختار موجود و موضوع ارتباط درون و بیرون موجب شد که بنای موجود مانند بخشی از محوطه و به عنوان سطوحی با محدوده هایی نسبتا مشخص به عنوان بستر تحقق معماری تعریف شود. خالی کردن بنا از معنای ساختمانی آن و تبدیل شدنش به زمینه به عنوان بخشی از سایت، امکان و عبارت دیگر جسارت بیشتری برای فکر کردن به تغییرات ساختاری را فراهم می‌کرد. نگاه یکپارچه به محوطه و بنای موجود به عنوان زمینه نیز بر روی نوع سازماندهی ارتباطات تأثیر می‌گذاشت.
زبان معماری ساختمان در وضع موجود کاملا التقاطی بود. ترکیبات متنوعی از سنگ و چوب با جزئیات و تزئینات بسیار زیاد کلیت فضا را در بخش های مختلف تحت تأثیر قرار داده بود. بر اساس مشاهدات ، مهمترین موضوع این پروژه یعنی ارتباط با محیط بیرون و باغ به کلی مورد غفلت واقع شده است. زبان معماری بکار رفته نیز این موضوع را تشدید کرده بود. رویکرد طراحی در بازسازی پروژه به صورتی بود که با حذف جزئیات و کاهش متریال، فضا را خالص‌تر به کرده و از این طریق بر موضوعات مهم و استراتژیک پروژه تأکید شود.

مهندس محبعلی پراگماتیکا
ویلای لانک دفتر معماری پراگماتیکا