بایگانی نویسنده برای: superadmin

مطالب توسط superadmin

,

تاثیر شکل پذیری سازه در برابر زلزله

به توانایی تغییر شکل در ناحیه غیر الاستیک، شکل پذیری می‌گویند. به این معنی که ابتدا تحت بار، تنش های داخلی در سازه ایجاد می‌شود و تغییر شکل می‌دهد. سازه‌های دارای شکل پذیری با اخطار قبلی دچار خرابی می‌شوند. یعنی ساکنین متوجه این ترک‌ها و تغییر شکل‌ها می‌شوند. اما در سازه‌هایی که هنگام زلزله اسیر شکست ترد می‌شوند، انهدام به طور بسیار ناگهانی رخ می‌دهد.