بایگانی دسته ی آموزشی

انواع-روشهای-پایدارسازی-گود-ساختمان
شکل پذیری سازه

تاثیر شکل پذیری سازه در برابر زلزله

,
به توانایی تغییر شکل در ناحیه غیر الاستیک، شکل پذیری می‌گویند. به این معنی که ابتدا تحت بار، تنش های داخلی در سازه ایجاد می‌شود و تغییر شکل می‌دهد. سازه‌های دارای شکل پذیری با اخطار قبلی دچار خرابی می‌شوند. یعنی ساکنین متوجه این ترک‌ها و تغییر شکل‌ها می‌شوند. اما در سازه‌هایی که هنگام زلزله اسیر شکست ترد می‌شوند، انهدام به طور بسیار ناگهانی رخ می‌دهد.
ارت چیست
سقف وافل چیست
آزمایش بتن